Utveckling av företagsverksamhet i Norrland

Med stor tacksamhet har vi konstaterat att grundaren tänkte på Familjen Kamprads stiftelse i sitt testamente. Hälften av hans personliga tillgångar har tillfallit stiftelsen, cirka 700 miljoner kronor.

I testamentet anger Ingvar Kamprad den inriktning för hur tillgångarna ska användas: ­”utveckling av företagsverksamhet i Norrland”. En inriktning som ligger väl inom ramen för stiftelsens övergripande ändamål: forskning och utbildning. Stiftelsen har inledningsvis valt att arbeta med fyra initiativ som fokuserar på norra Sverige. Initiativ som på olika sätt ska bidra till att stärka det norrländska entreprenörskapet.

De fyra initiativen är:

NorrlandsNavet
NorrlandsNavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan stiftelsen och Luleå tekniska universitet. Vi ger små och medelstora företag i norra Sverige möjligheten att utveckla sitt företag med hjälp av forskning och utbildning.

För att identifiera utmaningar och behov bland regionens företag bedriver Luleå tekniska universitet uppsökande verksamhet för att identifiera kunskapsbehov inom områden som är viktiga för företagens utveckling och konkurrenskraft. Stiftelsen stödjer NorrlandsNavet med totalt 100 miljoner kronor under åren 2020 – 2028.

Läs mer här (extern länk)

Pressmeddelande och bakgrundsmaterial

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet arbetar för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap inom ramen för sin skolgång. Genom stiftelsens stöd fokuserar Ung Företagsamhet på yrkesprogrammen i gymnasiet samt varje UF-regions mesta landsbygdskommun. I samarbetet återfinns även en särskild Norrlandssatsning som stiftelsen stödjer med 12,5 miljoner kronor under åren 2019 – 2023.

Läs mer här (extern länk)

Youth Up North
Tillsammans med Stenbecks stiftelse har vi tagit initiativ till Youth Up North – en mångårig satsning med mål att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande landsbygd i Norrland. En landsbygd där unga bor och har en aktiv roll i att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen. Arjeplogs kommun, Bodens kommun och Dorotea kommun deltar i initiativet. Föreningen Youth 2030 Movement genomför initiativet i nära samverkan med kommuner samt representanter från det lokala civilsamhället och näringslivet. Projektets utformning bestäms av unga genom idéverkstäder/hackatons och utmynnar i bland annat mötesplatser, entreprenöriella satsningar och sommmarjobb. Målet är att genomföra och bygga långsiktiga strukturer för ungas ökade inflytande och delaktighet. Under 2023 kommer vi att arrangera en konferens för erfarenhetsutbyte till nytta för andra kommuner och intressenter. Stiftelsen stödjer initiativet med totalt 9 miljoner kronor under åren 2020 – 2022.

Läs mer här (extern länk)

Norrlandsantologin – Entreprenörskap för en levande landsbygd
Vi bad Sveriges ledande forskare under ledning av professor Karl Wennberg att bidra med sin kunskap om landsbygdsutveckling. Antologin innehåller 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland – från demografins betydelse för entreprenörskap till lokal utveckling inom besöksnäringen.

Läs antologin här (extern länk)

Vi fortsätter löpande att berätta om olika initiativ under benämningen ”Uppdrag Norrland” här på stiftelsens webbplats.

Med anledning av SVT-dokumentären ”Kamprads miljoner” lämnar styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse följande kommentar:

Ingvar Kamprad testamenterade hälften av sina tillgångar till Familjen Kamprads stiftelse med viljan att utveckla företagsverksamheten i Norrland. Stiftelsen grundades av Ingvar och hans familj 2011, och Ingvar verkade själv som ordförande och senare som ledamot fram till sin död.

Ingvar Kamprad var självklart väl medveten om stiftelsens möjligheter och begränsningar när han valde Familjen Kamprads stiftelse som plattform för sin norrlandssatsning. Enligt stadgarna innebär det att stiftelsens arbete främst ska ske genom bidrag till forskning och utbildning. Det är vår övertygelse att det arbete och de olika initiativ som stiftelsen har påbörjat, tillsammans med olika aktörer i norra Sverige, kommer att stärka det norrländska entreprenörskapet och långsiktigt stärka norrländska företags konkurrenskraft.

Att det finns olika uppfattningar om hur arvet ska användas har vi förståelse för, men vi som kände Ingvar Kamprad väl är trygga med att vi arbetar enligt hans vilja. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att i dialog och samarbete, bidra till utveckling av företagsverksamhet i Norrland.

Här kan du ta del av tidigare nyhet om arvet och läsa våra stadgar