Samhällets miljöutmaningar - ansök om bidrag i stiftelsens kommande utlysning

Familjen Kamprads stiftelse utlyser upp till 175 miljoner kronor till miljöområdet. Målet är att fördela upp till 125 miljoner kronor till projekt som omfattar 1, 2 eller 3 år samt 50 miljoner kronor till 2-4 forskningsprogram som löper över 5 år. Femåriga forskningsprogram ställer krav på tvärvetenskaplig forskning med ett väldefinierat ledarskap samt en plan för att garantera långsiktigheten efter att stiftelsens finansiering upphör.

Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor och forskningsinstitut och alla ämnesdiscipliner. Stiftelsen kommer att prioritera projekt där samverkan sker mellan forskare och relevanta samhällsaktörer.

TIDPLAN
8 september 2022: utlysningen öppnar
6 oktober kl. 16.00 2022: utlysningen stänger
15 november 2022: beslut om projektet går vidare till steg 2
mars 2023: styrelsebeslut meddelas
1 september 2023 – 1 januari 2024: projektstart

Fullständiga villkor finns tillgängliga under ansökningsperioden.

UTLYSNINGENS INRIKTNING
Det finns miljöproblem som är särskilt svåra att lösa för att de inbegriper många aktörer och sektorer i samhället. Sådana komplexa problem kräver nya typer av lösningar. Forskningens bidrag ska ske i nära samarbete med de som äger problemen och de som påverkas av dem. Problemägarna behöver kunna visa ledarskap i framtagandet av nya lösningar, som redan från början inkluderar människan som en del av nya lösningar. Ansökan ska innehålla en eller flera av följande fyra aspekter:

Cirkulära processer: projektet ska bidra till lösningar som leder till ökad resurseffektivitet, förebygger miljöpåverkan eller ger annan miljönytta. Lösningarna ska kunna skalas upp eller reproduceras i nya sammanhang.

Systeminnovation: projektet ska spänna över flera sektorer, miljöproblem och vetenskapliga discipliner samt överbrygga hinder som lagar, regler, politiska mål och beslut. Syftet är att stimulera nytänkande och motverka att ett miljöproblem byts ut mot ett annat.

Människans utsatthet i en tid av stora miljöförändringar: projektet ska bidra med kunskap om mänskliga försörjningsvillkor, beteendemönster och narrativ, och hur dessa behöver förändras i ett hållbarhetsperspektiv.

Entreprenörskap: projektet ska leda till hållbara lösningar som drar nytta av existerande eller nya företag som genom sina affärer på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till hållbara lösningar. Forskningen ska kunna bidra till att vända miljöutmaningar till affärsmöjligheter.

Publicerat: 2022-06-22, Uppdaterat: 2022-09-06