Utlysning av forskningsanslag i september 2016

Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning som avser:

  • Effektivisering av hälso- och sjukvården
  • Integration av nyanlända

Utlysningen öppnar i mitten av september 2016 och stänger i mitten av november 2016. Villkor och ansökningsblanketter kommer att finnas på Stiftelsens hemsida under ansökningsperioden.

Utlysning av anslag för att främja effektivisering av hälso- och sjukvården (medicin)

Kunskapsuppbyggnad genom forskning och utbildning inom medicin avser att främja effektivisering av hälso- och sjukvården. Vårdens effektivitet avgörs i mötet mellan patienten och vården.

Av projektet ska tydligt framgå hur olika huvudmän (landsting/regioner/kommuner/ privata aktörer) samverkar med lärosäten för att möta krav på ökad kvalitet och en god användning av samhällets resurser. Detta kan innefatta nya och förbättrade system och interaktioner för diagnostik, egenvård, stöd till brukare och anhöriga, förkortad tid från diagnos till behandling, förkortade vårdtider samt uppföljning och utvärdering. I projektet beskrivs hur hälso- och sjukvårdens resurser integreras med primärkommunal vård och omsorg. Stiftelsen prioriterar projekt där patienter och anhöriga aktivt medverkar.

Utlysning av anslag för att främja integration av nyanlända (entreprenörskap)

Kunskapsuppbyggnad genom forskning och utbildning inom entreprenörskap avser att främja integration av nyanlända.

Sverige står inför utmaningen att på ett effektivt sätt integrera nyanlända i det svenska samhället, både på individnivå för att underlätta deras inträde i ett nytt sammanhang och för att ge dem optimala förutsättningar att bidra till ekonomi och samhällsliv på lokal, regional och nationell nivå. Det kan innefatta såväl ekonomisk, social som språklig integration där nyanländas drivkrafter tas till vara. Av ansökan ska tydligt framgå de specifika forskningsutmaningar som ska belysas och vilka nya kunskaper som kan genereras.  Stiftelsen prioriterar projekt där samverkan sker mellan lärosäten och olika samhällsaktörer.


Stiftelsen lämnar anslag till forskning och utbildning inom discipliner/ämnesområden som medicin och hälsa, samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap, teknikvetenskap och design. Anslag kan ges till universitet, forskningsinstitut och högskolor som förvaltande huvudman. Stiftelsen ser gärna projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Stiftelsen välkomnar ansökningar från samtliga svenska universitet och högskolor. Resultat ska komma de många människorna till del och vara av hög vetenskaplig kvalitet.