Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

Familjen Kamprads stiftelse efterfrågar samarbetsprojekt mellan olika företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin och som kräver tid för uppbyggnad. Målet är att stödja projekt som antar utmaningen att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vårdprocesser för patienter med mångsjuklighet, komplexa sjukdomsbilder och olika vårdbehov. Detta kan även inbegripa projekt som handlar om att minska väntetiden från prognos till behandling.

Dagens hälso- och sjukvårdsorganisation kan vara ett hinder för det omhänder­tagande som ska garantera vårdkvalitet ur patientperspektiv. Gränser mellan specialister, vårdnivåer, olika vårdgivare och landsting och kommun kan skapa en känsla av otrygghet hos patient och närstående.

Hälso- och sjukvårdens egen förmåga att komma tillrätta med dessa problem har visat sig begränsade. Det behövs ny systematisk kunskap inom området. Det kan bland annat handla om förändrade medicinska och tekniska lösningar, förändrade arbetssätt och annorlunda tillämpning av regelverk och rutiner.

Stiftelsen fäster särskilt stor vikt vid att:

  • forskargruppen består av företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin
  • projektet tillför ny kunskap inom områden med kunskapsluckor och brist på evidens samt att resultatet leder till en förbättrad patientnytta

Stiftelsen finansierar inte kostnader som kan ses som huvudmannaansvar för ordinarie verksamhets­utveckling.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor, forskningsinstitut, landsting/regioner (forskningsverksamma kliniker) och inom alla ämnesdiscipliner. Villkor och ansökningsinstruktioner publiceras när utlysningen öppnar.

Publicerat den 13 april 2018