Kunskapsresa – rum för möten och vardagsrörelser ute och inne

Den 27 oktober 2022 arrangerade Ikano Bostad tillsammans med samarbetspartnerna Linnéuniversitetet och Karolinska institutet en så kallad kunskapsresa. Medarrangörer till denna resa var Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola via representanter från OUT-FIT projektet.

Kunskapsresan genomfördes rent fysiskt i Chalmerska huset i Göteborg. Totalt deltog 60 personer fysiskt och 70 personer digitalt. Resans innehåll hade en bred variation.

Först ut var Helle Wijk från Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola och Göran Lindahl från Chalmers tekniska högskola som föreläste om personcentrerad nära vård och ökad delaktighet – konsekvenser för arkitektur av vård och omsorg. Anna Bengtsson från Sveriges lantbruksuniversitet och Madeleine Liljegren från Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola föreläste om utemiljöer, inner­gårdar, balkonger och takterrasser vid särskilda boenden för äldre.

En föreläsning handlade om innovativa brukardialoger för samskapande av boendemiljö och mötesplatser och genomfördes av Lena Rosenberg från Jönköping University. Därefter följde föreläsningar som utgick ifrån den lokala kontexten dvs. hur Göteborgs Stad arbetar med sina fysiska miljöer och verksamheter vid särskilda boenden för att möjliggöra för exempelvis utevistelse för de äldre. Emma Matsson och Martin Nilsson föreläste om strategiskt arbete med särskilda boenden och åldervänligt samhälle följt av Minna Dufva och Sara Falk, enhetschefer för särskilda boenden inom Göteborgs Stad. Deras fokus var utemiljöer och verksamhet utomhus.

Ingen kunskapsresa utan en fysisk resa! På eftermiddagen tog vi spårvagnen till Bäckebols vård- och omsorgsboende för studiebesök. På plats fick vi guidad tur i deras nya utemiljö och möjlighet att ställa frågor.

Kunskapsresan bjöd även på tillfällen för spontana samtal, möjlighet att knyta nya kontakter och en paneldiskussion. Sammanfattningsvis blev det en mycket lyckad kunskapsresa. Med dessa rader vill vi i OUT-FIT projektet önska en god jul och gott nytt år!


Gästskribent:
Heléne Landin

Vi ska alla bli gamla en dag. Om vi har tur. För att så många som möjligt ska nå dit behöver vi bygga ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Mitt namn ärHelene Landin och jag arbetar som universitetsadjunkt på Institutionen för människa och samhälle på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Jag undervisar på flera olika interdisciplinära kurser inom landskaps­arkitekturens miljöpsykologi med ett fokus på hälsofrämjande utomhusmiljöer utifrån olika målgruppers behov och förutsättningar. Tidigare har jag arbetat länge inom regional verksamhet som fysioterapeut, med allt från barn till äldre, och som verksamhetsutvecklare inom folkhälsoområdet med inriktning på hälsofrämjande metoder, personcentrering och samskapande med olika målgrupper.Jag vill att alla ska kunna uppleva god hälsa oavsett bakgrund eller funktionsnivå.Min ingång i OUT-FIT projektet är att jag utifrån de tidigare beskrivna gåtursintervjuerna med hyresgäster och personal (se blogginlägg 4 och 6)ska göra en fördjupad analys av betydelsen av närområdet (zon 4) runt särskilda boenden som skall mynna ut i en masteruppsats. Utöver fysiska, psykiska och sociala variationer är det viktigt att också ta hänsyn till geografiska skillnader mellan stad och landsbygd. Jag är mycket glad att få vara en del av detta viktiga forskningsprojekt som dessutom har bäring i flertalet av våra åtta folkhälsopolitiska målområden som tillsammans syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.Om projektet:
Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering

Projektet handlar om att öka kunskapen om kvaliteter i den fysiska utemiljön som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. Projektet förväntas generera ny kunskap om i vilken utsträckning äldre personer som bor på särskilda boenden har till gång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering. Projektet kommer även resultera i en evidensbaserad riktlinje som fokuserar på betydelsefulla aspekter kring kvaliteter i fysisk miljö vid särskilda boenden. En arbetsmetod kommer också att utvecklas kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering av särskilda boenden.

Länk till projektets webbplats:
https://www.gu.se/forskning/out-fit

Kontaktpersoner
Helle Wijk
Professor/sjuksköterska
helle.wijk@fhs.gu.se

Madeleine Liljegren
Doktorand
madeleine.liljegren@gu.se