Gåturer med hyresgäster

Äldre personer som bor på särskilda boenden är huvudpersonerna för den verksamhet som sker i de fysiska inne- och utemiljöerna. Mot den bakgrunden är det betydelsefullt att lyssna in deras upplevelser av att vistas i dem. Under sommaren 2022 genomfördes tolv gåturer med hyresgäster med varierad grad av självständighet i förflyttningar vid de tre boenden som ingår i forskningsprojektet. I likhet med gåturerna med personalen (blogginlägg 4) var syftet med gåturerna med hyresgästerna att undersöka behov och önskemål i kontakten med den fysiska miljön i samtliga fyra zoner (från innemiljö till grannskap).

Gåturerna gick till på så vis att de startade i respektive hyresgästs egen lägenhet (zon 1). Initialt ställdes frågor om upplevelsen av att vistas i den och hur personen upplevde kontakten med naturen/utemiljön via fönster. Därefter uppmanades personen att visa en för dem viktig plats inomhus på boendet. I nästa steg av gåturen uppmanades personen att visa en plats mellan inomhus och utomhus, exempelvis en balkong eller uteplats, som de brukar vistas på (zon 2). Efter att ha ställt frågor om vad de brukar göra på balkongen eller uteplatsen uppmanades personen att visa själva trädgården som tillhör boendet och platser som de uppskattar att vistas på (zon 3). Vid två av boendena användes hiss för att komma ut i trädgården, medan det tredje låg i markplan. I trädgårdarna vid de tre boendena fanns spännvidd avseende storlek, utformning och innehåll. Som avslutning på gåturerna ställdes frågor om grannskapet där respektive boende är beläget (zon 4) och ifall/på vilket sätt personen brukar vistas på platser här, exempelvis för promenader, affärsbesök osv. I samband med förflyttningarna mellan de olika zonerna ställdes även frågor kring vad som i den fysiska miljön underlättade för dem samt hindrade dem från självständighet.

I likhet med gåturerna med personalen kommer även dessa intervjuer att transkriberas, analyseras och sammanställas. Resultatet kommer framöver att offentliggöras, bland annat här på bloggen.


Gästskribent:
Sara Johansson

Jag heter Sara Johansson och arbetar som enhetschef på ett utav de särskilda boenden där gåturer har genomförts med hyresgäster och personal. Anledningen till att vi valt att vara med i forskningsprojektet är att vi ser vikten av vår utemiljö för våra hyresgäster. Vi har sedan många år byggt upp något som vi kallar sinnenas trädgård och ser hur viktig denna är för våra hyresgäster. Jag hoppas också att detta projekt kommer att ligga till grund för nybyggande av särskilda boenden då utemiljön är oerhört viktig för hyresgästernas hälsa och välmående. Resultaten från gåturerna tror jag kommer bidra till att vår verksamhet börjar tänka lite nytt, att träning/rehabilitering som i nuläget genomförs inomhus med våra hyresgäster med fördel kan utföras utomhus. Jag tror att vi generellt håller oss mest inomhus, men där tror jag att vi kan bli bättre på att nyttja vår fina utemiljö. Då våra hyresgäster är i behov av hjälp att komma utomhus så har vårt deltagande i projektet varit viktigt för att sedan arbeta vidare med denna viktiga fråga för att använda utemiljön för de goda effekter som miljön och utevistelse ger.”

Kristina Alsadius

”Jag heter Kristina Alsadius och jag arbetar som fysioterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård i Göteborg Stad. I mitt yrke har jag framför allt kontakt med äldre personer som är beroende av rehabiliteringsinsatser, både i ordinärt boende, på korttidsboende och på vård och omsorgsboende. Jag har sedan många år tillbaka uppmärksammat hur utomhusmiljön påverkar vår hälsa positivt på flera sätt. Det var anledningen till att jag valde att fördjupa mig i miljöpsykologi och landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jag har under min masterutbildning Outdoor Environments for Health & Well-being valt att inrikta mig mot olika projekt som rör äldre och utomhusmiljöer.

I min slutuppsats under 2022 och 2023 kommer jag att medverka i OUT-FIT projektets delstudie II. Min uppgift är att undersöka vad personalen har för behov och önskemål angående utomhusmiljö vid vård och omsorgsboenden för äldre personer. Personalen innebär olika yrkesprofessioner vilka alla har betydelse för de boendes hälsa och välbefinnande. För att få en djupare kunskap kring de olika aspekterna rörande utomhusmiljö, utevistelse och uterehabilitering krävs olika målgruppers perspektiv. Att uppmärksamma personalens behov och önskemål är av vikt för att så småningom kunna utveckla en evidensbaserad riktlinje med viktiga aspekter kring kvalitéer i utomhusmiljön längre fram i projektet. Jag är övertygad om att framtidens rehabilitering kan utvecklas och förbättras genom en bättre tillgång till och användning av våra utemiljöer.”Om projektet:
Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering

Projektet handlar om att öka kunskapen om kvaliteter i den fysiska utemiljön som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. Projektet förväntas generera ny kunskap om i vilken utsträckning äldre personer som bor på särskilda boenden har till gång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering. Projektet kommer även resultera i en evidensbaserad riktlinje som fokuserar på betydelsefulla aspekter kring kvaliteter i fysisk miljö vid särskilda boenden. En arbetsmetod kommer också att utvecklas kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering av särskilda boenden.

Länk till projektets webbplats:
https://www.gu.se/forskning/out-fit

Kontaktpersoner
Helle Wijk
Professor/sjuksköterska
helle.wijk@fhs.gu.se

Madeleine Liljegren
Doktorand
madeleine.liljegren@gu.se