Presentation av forskningsprojektet på ARCH22 – the 5th Architecture Research Care and Health conference

I augusti 2022 presenterades forskningsprojektet om utemiljöer vid särskilda boenden för äldre personer på den internationella konferensen ARCH22 – the 5th Architecture Research Care and Health conference, i Nederländerna. Kunskapsspridning via konferensdeltagande är ett planerat inslag för att offentligt tillgängliggöra och diskutera utemiljöernas möjligheter och utmaningar inom vård, omsorg och rehabilitering.

Titeln på den muntliga presentationen var Health promoting qualities in outdoor environments at residential care facilities for older adults – a research approach. Innehållet fokuserade på att initialt beskriva bakgrunden till behovet av välutformade utemiljöer vid särskilda boenden för äldre personer, ett teoretiskt ramverk, nuvarande kunskapsluckor, studiedesign och avslutningsvis en diskussion om de fem delstudierna som ingår i forskningsprojektet och hur de avser att bidra med ny kunskap.

De fem delstudierna har var och en sin respektive forskningsfråga:

  • Delstudie I: Vilken tillgång till utemiljö vid särskilda boenden har äldre personer i Sverige (nationell nivå)?
  • Delstudie II: Vilka behov och önskemål har äldre personer och personal vid särskilda boenden avseende utemiljö?
  • Delstudie III: Vilka kvaliteter i utemiljöer för äldre personer vid särskilda boenden är hälsofrämjande och bör prioriteras?
  • Delstudie IV: Hur kan de hälsofrämjande kvaliteterna för utemiljöer vid särskilda boenden integreras i en standardiserad arbetsmetod för design, planering och utvärdering i samband med nyproduktion eller renovering?
  • Delstudie V: Hur kan möjligheten till utevistelse och uterehabilitering för äldre personer vid särskilda boenden säkerställas på nationell nivå?

Responsen från åhörarna var intressant att ta del av. En kommentar som kom upp var att figuren med de fyra zonerna i kontakt med utemiljön i relation till de olika kroppspositionerna (se blogginlägg 2) upplevdes vara illustrativ och enkel att ta till sig för att förstå helheten av projektet. En fråga som ställdes handlade om vad utemiljöerna ska användas till och ytterligare en fråga rörde upprinnelsen till projektet. En vetenskaplig publikation från konferensen finns att ta del av via följande referens/länk: 

Liljegren, M., Bengtsson, A., Lindahl, G. & Wijk, H. (2022). Health promoting qualities in outdoor environments at residential care facilities for older adults – a research approach [preprint]. The Evolving Scholar. ARCH 2022. DOI: 10.24404/6238aa0344f1a88 d870a2b38, https://dapp.orvium.io/deposits/6238aa0344f1a88d870a2b38/view


Gästskribent:
Anna Haglund

Jag heter Anna Haglund och arbetar som planeringsledare på Göteborgsregionen (GR). GR samlar 13 kommuner i och kring Göteborg för att stödja i gemensamma kommunala behov och utmaningar – det kan handla om omvärldsbevakning, utbildning, forskning och verksamhetsutveckling. Mycket av arbetet initieras och drivs av våra olika chefsnätverk. 

I min roll som processledare för Nätverket för äldreomsorg och hälso- och sjukvårdschefer har jag förmedlat kontakt mellanforskargruppen och de tre behovsägarna som ingår i studien; Mölndal, Tjörn och Göteborg. Tanken är att erfarenheter och resultat från studien ska kunna återföras till alla GR-kommuner via nätverket.

Med min bakgrund som arbetsterapeut vet jag att självständighet och aktivitet är avgörande för hälsa och livskvalitet. Jag har på nära håll upplevt hur miljön, såväl inne som ute, på många särskilda boenden för äldre hindrar snarare än främjar aktivitet och självständighet.

Bristen på forskning och evidens kring utemiljöns betydelse för hälsa och livskvalitet inom äldreomsorgen bidrar till att gamla metoder och rutiner ibland lever kvar för länge. Det är därför med spänning och stort intresse jag följer denna forskning och vill bidra på bästa sätt att sprida kunskapen till de verksamheter som har en möjlighet att påverka framtiden särskilda boenden!Om projektet:
Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering

Projektet handlar om att öka kunskapen om kvaliteter i den fysiska utemiljön som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. Projektet förväntas generera ny kunskap om i vilken utsträckning äldre personer som bor på särskilda boenden har till gång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering. Projektet kommer även resultera i en evidensbaserad riktlinje som fokuserar på betydelsefulla aspekter kring kvaliteter i fysisk miljö vid särskilda boenden. En arbetsmetod kommer också att utvecklas kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering av särskilda boenden.

Länk till projektets webbplats:
https://www.gu.se/forskning/out-fit

Kontaktpersoner
Helle Wijk
Professor/sjuksköterska
helle.wijk@fhs.gu.se

Madeleine Liljegren
Doktorand
madeleine.liljegren@gu.se