Gåturer med personal

Personal vid särskilda boenden är de personer som träffar de äldre mest tid under dygnet. Mot denna utgångspunkt är det därför angeläget att intervjua dem kring deras erfarenheter. Under maj månad genomfördes gåturer i form av fokusgrupper med personal från de tre boendena som ingår i forskningsprojektet. Syftet med intervjuerna var att undersöka personalens erfarenhet av de äldre personernas behov och önskemål i kontakten med den fysiska miljön i samtliga fyra zoner vid boendena (från innemiljö till grannskapet) samt övergångarna mellan dem.

En gåtur är en intervjuform som innebär att deltagarna träffas och förflyttar sig runt i olika fysiska miljöer och samtalar om dem. En fokusgrupp är en intervjuform som innebär att flera personer träffas och samtalar i grupp om olika företeelser. Att slå ihop gåturer med fokusgrupper innebär således att gruppintervjuer genomförs på olika platser i den fysiska miljön. I vårt fall innebar det att vi vid de tre särskilda boendena fick möjlighet att träffa representanter från olika yrkesgrupper och intervjua dem om boendets inne- och utemiljö. Mer specifikt handlade det om hur det fungerade för personalen att genomföra arbetsuppgifter som inkluderade de äldre i de olika zonerna och om betydelsen av kontakten med utemiljön i samband med dessa arbetsuppgifter. Vid samtliga boenden började vi inomhus (zon 1) och uppmuntrade personalen att visa oss betydelsefulla platser i innemiljön. Exempel på miljöer som visades var aktivitetsrum, träningsrum, vardagsrum, matsal och den enskildes lägenhet. Vidare bad vi dem visa oss platser som var mitt emellan inomhus och utomhus (zon 2), exempelvis balkonger, uteplatser och uterum. Nästa moment att ta del av var platser i utemiljön som tillhör boendet (zon 3). Exempel som visades var större platser med bord och stolar, slinga runt boendet, rabatter, damm, ytor för aktiviteter samt både fungerande och mindre fungerande lösningar i utemiljön. Avslutningsvis samtalade vi om platser i boendets omgivningar (zon 4). Innehållet i denna punkt varierade stort, utifrån att urvalet av de tre boendena spänner över boende belägna centralt i storstad, i villakvarter samt naturnära. Under intervjuerna samtalades det också om hur de äldre kan förflytta sig mellan zonerna utifrån möjliggörande och hindrande faktorer. Materialet från intervjuerna kommer framöver att transkriberas, analyseras och sammanställas. Resultatet från intervjuerna kommer därefter att offentliggöras, bland annat här på bloggen.

Vill också passa på att nämna om en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) som nyligen kom ut. SBU har utvärderat om naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden i syfte att öka hälsa och välmående hos de äldre har effekt eller inte. Resultat visar att naturbaserade insatser som innebär aktivt deltagande ökar de äldres sociala och psykosociala välbefinnande, livskvalitet och engagemang. Vill du läsa utvärdering finner du den via denna länk: https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/naturbaserade-inomhusinsatser-pa-sarskilda-boenden-for-att-oka-halsa-och-valmaende-hos-aldre/.


Gästskribent:
Anna Bengtsson

”Jag heter Anna Bengtsson, jag är landskapsarkitekt och lektor på institutionen för människa och samhälle på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och jag är biträdande handledare i detta forskningsprojekt.

Jag har arbetat med forskning och undervisning som fokuserar på utemiljö, utevistelse och hälsa sedan tidigt 2000-tal och det är tydligt för mig att intresset för och kunskapen kring dessa frågor stadigt växer. Ändå finns det mycket kvar att önska; möjligheten till utevistelse och tillgången till hälsofrämjande utemiljöer varierar stort i samhället idag. Detta blir särskilt tydligt när det kommer till personer som är beroende av stödjande miljöer och/eller behöver hjälp för att komma ut, exempelvis äldre personer på särskilda boenden. Samtidigt visar forskning att det är de allra sköraste som får de största positiva effekterna av utevistelse i hälsofrämjande utemiljöer.

På så vis fokuserar detta projekt på en mycket angelägen fråga och samhällsutmaning, nämligen möjligheten till utevistelse och tillgången till hälsofrämjande utemiljöer på särskilda boenden för äldre personer.

Jag ser det som givet att vi behöver arbeta tvärdisciplinärt för att möta en utmaning som denna på ett bra sätt och därför är jag mycket glad att vara en del av projektet som överbygger gränser mellan inomhusmiljö och utomhusmiljö och mellan landskapsarkitektur, arkitektur och vårdvetenskap.”Om projektet:
Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering

Projektet handlar om att öka kunskapen om kvaliteter i den fysiska utemiljön som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. Projektet förväntas generera ny kunskap om i vilken utsträckning äldre personer som bor på särskilda boenden har till gång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering. Projektet kommer även resultera i en evidensbaserad riktlinje som fokuserar på betydelsefulla aspekter kring kvaliteter i fysisk miljö vid särskilda boenden. En arbetsmetod kommer också att utvecklas kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering av särskilda boenden.

Länk till projektets webbplats:
https://www.gu.se/forskning/out-fit

Kontaktpersoner
Helle Wijk
Professor/sjuksköterska
helle.wijk@fhs.gu.se

Madeleine Liljegren
Doktorand
madeleine.liljegren@gu.se