Insamling av särskilda boenden-ritningar pågår

Hur står det egentligen till med tillgången till utemiljöer för äldre personer som bor på särskilda boenden i Sverige? Den frågan ställer vi oss i projektets första delstudie. Tidigare forskning visar att vid 20 slumpvist utvalda boenden saknar 25% av dem en egen utemiljö. Överförs statistiken på ett nationellt plan (totalt finns det ca 2100 boenden) innebär det att ca 525 boenden inte har en egen utemiljö. Att inte ha tillgång till en egen utemiljö försvårar för utevistelse.

För att kartlägga hur tillgången till utemiljöer ser ut är vår metod att kontakta samtliga kommuners bygglovsenheter (290 stycken) och begära ut ritningarna över de ca 2100 särskilda boendena. I nuläget pågår datainsamlingen och vi är mycket glada över den respons vi får från bygglovsenheterna. Även om det innebär en stor arbetsinsats för dem att ta fram ritningarna noterar vi deras engagemang att stötta projektet. Målet är att så många kommuner som möjligt ska vara representerade, eftersom det är en nationell kartläggning. Huruvida vi lyckas återstår att se.

Att det kan finnas särskilda boenden som inte har tillgång till egen utemiljö kan ha flera orsaker. En orsak är att det i nuläget inte finns något svenskt regelverk om utemiljöer i vårdsammahang. För exempelvis förskole- och skolgårdar finns det via Boverket krav på tomter för dessa ändamål, vilka ska säkerställa möjlighet till friyta för lek och utevistelse. Ett motsvarande krav för friyta för exempelvis uterehabilitering och utevistelse vid särskilda boenden saknas. Obalansen blir extra uppmärksammad när särskilda boenden och förskolor ska inkluderas i samma byggnad. Konsekvensen blir att förskolorna har ett regelverk att falla tillbaka på avseende storlek på utemiljö, medan de särskilda boendena blir hänvisade till en minimal eller ingen utemiljö. Mot denna utgångspunkt är det viktigt att det även utvecklas ett regelverk för utemiljöer i vårdsammanhang för att långsiktigt säkerställa att även exempelvis äldre personer som bor på dessa boenden får tillgång till utevistelse i utemiljöer som är avsedda och anpassade för dem.


Gästskribent:
Göran Lindahl

”Göran Lindahl heter jag och är handledare i detta mycket intressanta forskningsarbete. Jag är professor och verksam som forskare vid Chalmers och som föreståndare för Centrum för vårdens arkitektur, CVA. Mitt fokus är således vårdmiljöer och hur dessa påverkar och samverkar med de verksamheter och användare som brukar dessa. Inte minst möjligheten att identifiera data och utveckla förståelse för samband är viktigt. 

I projektet har vi nu samlat in en stor mängd data om hur de miljöer där många äldre bor faktiskt ser ut och vi ska nu studera i vilken utsträckning det finns utekontakt och hur den är utformad. En sådan bred översyn har inte gjorts tidigare och detta blir en första byggsten i arbetet med att förstå hur det ser ut för att kunna diskutera vilka principer som styrt lokalutformning. Nästa steg blir att genom fördjupade studier förstå kvaliteten i denna kontakt. Konkret blir frågor vad man kan se, vilka platser man når, frågor kring tillgänglighet och trygghet sådant som kommer att studeras. 

Man kan tycka att det är förvånande att denna fråga överhuvudtaget ska behöva studeras, att kunna komma ut är ju för de flesta av oss en självklarhet. Samtidigt, att vi får möjlighet att studera denna fråga för att bidra till väl fungerade framtida lösningar är kul, bra och motiverande!”


Om projektet:
Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering

Projektet handlar om att öka kunskapen om kvaliteter i den fysiska utemiljön som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. Projektet förväntas generera ny kunskap om i vilken utsträckning äldre personer som bor på särskilda boenden har till gång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering. Projektet kommer även resultera i en evidensbaserad riktlinje som fokuserar på betydelsefulla aspekter kring kvaliteter i fysisk miljö vid särskilda boenden. En arbetsmetod kommer också att utvecklas kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering av särskilda boenden.

Länk till projektets webbplats:
https://www.gu.se/forskning/out-fit

Kontaktpersoner
Helle Wijk
Professor/sjuksköterska
helle.wijk@fhs.gu.se

Madeleine Liljegren
Doktorand
madeleine.liljegren@gu.se

Foto: Andreea Popa på Unsplash