Platsbesök på särskilda boenden

För att bilda sig en uppfattning om hur en utemiljö är utformad och vilka kvaliteter den har kan man gå till väga på olika sätt. Ett sätt är att nyttja digitala karttjänster som exempelvis ger information om geografiskt läge och karaktären på grannskapet. Ett annat är att ta del av foton från platsen. Det absolut bästa sättet att förstå en utemiljö är att besöka den och även samtala med en person som känner till platsen väl. Det här blogginlägget handlar om platsbesök på sex särskilda boenden som ingår i urvalet till delstudie II i OUT-FIT projektet.

Samarbete inleddes tidigt i processen med Göteborgsregionen, som är en regional organisation som inkluderar 13 medlemskommuner. Tre av medlemskommunerna: Göteborgs stad, Mölndals stad och Tjörns kommun visade intresse för att delta i projektet. I dialog med representanter från respektive kommun har två särskilda boenden per kommun valts ut för platsbesök, med målet att ett boende per kommun ska ingå i datainsamlingen för delstudie II. Under februari genomfördes platsbesöken på de sex aktuella boendena av forskargruppen. Syftet med besöken var att få ökad förståelse för hur utemiljön var utformad, dess omgivning samt hur utemiljön användes av den verksamhet som bedrevs vid det särskilda boendet. Initiala urvalskriterier var att samtliga fyra zoner i kontakt med utemiljön skulle finnas. De fyra zonerna beskrivs som:

  • Zon 1): Utgörs av kontakten med utemiljön inifrån byggnaden via fönster
  • Zon 2): Utgörs av övergången mellan inomhus och utomhus exempelvis entréer, balkonger, växthus, takterrasser eller vinterträdgårdar
  • Zon 3): Utgörs av utemiljön (trädgården) som tillhör byggnaden vid det särskilda boendet
  • Zon 4): Utgörs av omgivningens utemiljö i samhället.
  • Zon 0 finns också och den representerar innemiljö utan kontakt med omvärlden, det vill säga rum inomhus utan fönster (se figur).

Genom att systematiskt dela upp den fysiska miljön i de olika fyra zonerna i kontakt med utemiljön går det att kartlägga att samtliga fyra zoner förekommer och att det därmed finns möjligheter att genomföra utevistelse och uterehabilitering med variation avseende den fysiska miljön. Det är också betydelsefullt att utemiljön kan användas av personer oavsett kroppsposition (liggande, sittande, stående och gåendes/i rörelse sittandes i rullstol). Under våren kommer beslut fattas av forskargruppen gällande det slutgiltiga urvalet. Därefter kommer gåturintervjuer genomföras med hyresgäster och personal för att få ökad kunskap om deras önskemål och behov i kontakten med den fysiska miljön.

Gästskribent:
Helle Wijk

”Jag är forskningsledare för OUT-FIT projektet och huvudhandledare för doktorand Madeleine Liljegren tillsammans med min kollega professor Göran Lindahl på Chalmers. Jag är sjuksköterska och professor i omvårdnad på Göteborgs Universitet och gästprofessor på Chalmers. Denna ganska ovanliga kombination relaterar till att jag sedan många år har ett stort intresse för och forskar om vårdmiljöns betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Det omfattar miljön i termer av aspekter i det fysiska rummets såsom storlek, färgsättning, ljus och ljud. Miljö omfattar även de psykosociala aspekterna av miljön, det vill säga hur miljön bidrar till en vårdande och personcentrerad atmosfär i termer av hur miljön signalerar och möjliggör flexibilitet, valbarhet, generositet och omtanke. Målgruppen för forskningen är alla som vistas i vårdmiljön det vill säga patienter, boenden på olika institutioner, anhöriga och vårdpersonal. Jag leder vårdmiljöforskargruppen på vår institution där vi driver flera olika forskningsprojekt, både inom slutenvården och på institutioner utanför sjukhusvården. OUT-FIT projektet är det första av gruppens forskningsprojekt som handlar om utomhusmiljön vilket är oerhört positivt och på ett vis ganska förvånande eftersom det är historiskt väl känt att naturen har en läkande kraft. Mot denna bakgrund är det med hög förväntan och glädje jag tillsammans med övriga handledare och doktorand leder OUT-FIT projektet!Om projektet:
Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering

Projektet handlar om att öka kunskapen om kvaliteter i den fysiska utemiljön som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. Projektet förväntas generera ny kunskap om i vilken utsträckning äldre personer som bor på särskilda boenden har till gång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering. Projektet kommer även resultera i en evidensbaserad riktlinje som fokuserar på betydelsefulla aspekter kring kvaliteter i fysisk miljö vid särskilda boenden. En arbetsmetod kommer också att utvecklas kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering av särskilda boenden.

Länk till projektets webbplats:
https://www.gu.se/forskning/out-fit

Kontaktpersoner
Helle Wijk
Professor/sjuksköterska
helle.wijk@fhs.gu.se

Madeleine Liljegren
Doktorand
madeleine.liljegren@gu.se

Foto: Andreea Popa på Unsplash