OUT-FIT-träff på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp

En majdag bjöd OUT-FIT projektet in referensgruppen och ytterligare personer som tangerar projektet till en träff vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. I det här blogginlägget kommer du få läsa mer om dagens innehåll, du kommer även få möta gästskribent Anna Åshage som är forskningsassistent i projektet.

Ett 20-tal personer träffades på ett soligt campusområde vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, som är beläget mellan Malmö och Lund. Fokus för dagen var utemiljöer för äldre personer och deras möjlighet till utevistelse och uterehabilitering vid särskilda boenden. Dagen började med förmiddagsfika utomhus, därefter presenterades det multisensoriska utelaboratoriet Sensola. Syftet med Sensola är att utveckla och bedriva innovativ forskning om interaktionen mellan människan och miljö, med fokus på bärbara sensorer och studier i verkliga utemiljöer. Exempelvis går det att studera den fysiska miljön via GPS, video, temperatursensorer och ljudnivåmätning. Människans reaktioner på miljön kan sedan studeras via fysiologiska mätningar via hjärtfrekvens, hudkonduktans och andning. Vill du läsa mer om Sensola kan du göra det via denna länk: https://www.slu.se/institutioner/institutionen-for-manniska-och-samhalle/miljopsykologi/sensola/.

Under förmiddagen förevisades också rehabiliteringsträdgård som använts som forskningsmiljö vid Sveriges lantbruksuniversitet under ca två decennier, men där det i nuläget inte pågår någon liknande verksamhet. Fokus för rundvisningen var trädgårdens design för att stödja personers olika mående, från mer sociala platser till platser att dra sig undan till.

Lunchen intogs på restaurangen på området och därefter genomfördes en diskussionspromenad i Alnarpsparken. Här väcktes fascinationen över hur vackert träd, buskar och blommor kan kombineras för att stimulera till samtal och avkoppling. En av deltagarna påpekade: ”Tänk att få erbjuda våra äldre personer en sådan här utemiljö, det hade gjort underverk för dem.”

Sammanfattningsvis: Dagen bjöd på ny kunskap, nätverkande, magnolior i full blom och spirande grönska. Från dagen tar vi med oss värdet av att träffas fysiskt och att göra det i miljöer som inspirerar till samtal om utemiljöer för äldre personer och hur de ska få del av de positiva hälsoeffekter som forskningen slagit fast.

I filmklippet här under får du en glimt från dagen och med det önskar vi i OUT-FIT projektet en skön sommar!

Filmklipp: Minna Dufva

Gästskribent:

Anna Åshage

Jag är forskningsassistent inom miljöpsykologi på institutionen för människa och samhälle vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Där jobbar jag främst i olika forskningsprojekt som utvecklar kunskap om evidensbaserad design vid utveckling av hälsofrämjande utemiljöer, till exempel vid utveckling av utemiljöer inom vård- och omsorg. Jag har ett stort intresse för hur växter och naturbaserade miljöer kan bidra till att främja hälsa och välmående som har lett mig till en utbildningsbakgrund som väver samman växtbiologisk kunskap med vårdkunskap och ett miljöpsykologiskt perspektiv på hur landskapsarkitektur kan bidra till att främja hälsa och livskvalitet genom design av hälsofrämjande utemiljöer. I OUTFIT-projektet arbetar jag i delstudie I med att kartlägga utemiljöerna på, och omkring, Sveriges alla särskilda boenden för äldre. Konkret handlar det om att utifrån lantmäteriets kartor och flygfoton identifiera boendenas tillgång till en egen utemiljö, hur stor den är och om den delas med andra. Vi kartlägger även hur närmiljön ser ut i direkt anslutning till boendet och potentiella vistelsytor nära boendet.

Det känns väldigt motiverande att medverka i OUTFIT-projektet eftersom det är ett samhällsviktigt projekt som berör de flesta av oss på något sätt. Många av oss har nära anhöriga som lever i de boendemiljöer som projektet undersöker. Kanske funderar vi över den egna ålderdomen och hur livets sista boendemiljö kan komma att te sig. Dessa boenden är också arbetsplatser för väldigt många som arbetar med både fysiskt och mentalt väldigt krävande arbetsuppgifter. Den kartläggning vi gör i det här projektet kommer att ge oss en samlad bild över hur utemiljöerna och närmiljön vid Sveriges alla särskilda boenden ser ut. Det är min förhoppning att den kunskapen, tillsammans med projektets övriga resultat, kan leda till en förändring i hur vi designar och använder dessa utemiljöer som kan bidra till en positiv skillnad för de som bor, arbetar i och besöker dessa miljöer.Om projektet:
Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering

Projektet handlar om att öka kunskapen om kvaliteter i den fysiska utemiljön som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. Projektet förväntas generera ny kunskap om i vilken utsträckning äldre personer som bor på särskilda boenden har till gång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering. Projektet kommer även resultera i en evidensbaserad riktlinje som fokuserar på betydelsefulla aspekter kring kvaliteter i fysisk miljö vid särskilda boenden. En arbetsmetod kommer också att utvecklas kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering av särskilda boenden.

Länk till projektets webbplats:
https://www.gu.se/forskning/out-fit

Kontaktpersoner
Helle Wijk
Professor/sjuksköterska
helle.wijk@fhs.gu.se

Madeleine Liljegren
Doktorand
madeleine.liljegren@gu.se