Universitetets tre uppgifter

Universitet i Sverige och i världen har tre huvudsakliga uppgifter, dessa är forskning, utbildning och samverkan med samhället. I det här blogginlägget får du läsa om hur vi i OUT-FIT projektet arbetar med de tre uppgifterna. Du får även möta Susanna Nordin som arbetar på Högskolan i Dalarna och som bland annat forskat om fysiska miljöer vid särskilda boenden.

Universitetens tre uppgifter har historisk förankring och har gällt i Sverige de senaste decennierna. Att forska, utbilda och samverka är universitetens styrka och bidrar till samhällsutveckling. OUT-FIT projektet befinner sig i skärningspunkten mellan kunskapsområdena vård­vetenskap, arkitektur och landskapsarkitektur. För att ha kunskaps­täckning för respektive område sker samarbete mellan Göteborgs universitet (fokus: vårdmiljöforskning), Chalmers tekniska högskola (fokus: vårdarkitekturforskning) samt Sveriges lantbruksuniversitet (fokus: forskning om utemiljöer i vårdsammanhang). I kommande avsnitt beskrivs universitetens tre uppgifter och de beskrivs även utifrån tillämpning i OUT-FIT projektet.

Forskning: Forskning handlar om systematiskt arbete för att utveckla ny kunskap. Forskningen som bedrivs ska kännetecknas av hög kvalitet och vara av god nationell och internationell nivå. Inom OUT-FIT projektet bedrivs forskning i form av fem delstudier, vilka fokuserar på utemiljöer för äldre personer vid särskilda boenden. Samarbete mellan de tre nämnda universiteten är en förutsättning för att trovärdiga resultat ska erhållas.

Utbildning: Utbildning är en målinriktad process där en person genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskap, bildning och färdighet. Utbildningen bör baseras på forskningen som sker vid universitetet. Vid de tre universiteten som representeras i OUT-FIT projektet sker utbildning av framtidens nyckelpersoner när det kommer till äldre personers möjlighet till utevistelse och uterehabilitering i utemiljöer vid särskilda boenden. Vid Göteborgs universitet utbildas hälso- och sjukvårdspersonal som framöver bland annat kommer erbjuda vård, omsorg och rehabilitering till äldre personer som bor på särskilda boenden. Vid Chalmers tekniska högskola utbildas arkitekter som via sina yrkeskunskaper skapar det särskilda boendets/byggnadens fysiska förutsättningar för utevistelse och uterehabilitering. Landskapsarkitekter utbildas vid Sveriges lantbruksuniversitet och via sina specifika kunskaper utformar de utemiljöer som är anpassade för äldre personer och den verksamhet som bedrivs vid särskilda boenden.

Samverkan med samhället: Att som universitet samverka med samhället handlar om att dela med sig av kunskap. Samverkan kan exempelvis ske med alumner, donatorer, finansiärer, näringslivet, medborgar­organisationer, offentlig sektor och medier. Som exempel på hur OUT-FIT projektet samverkar med samhället kan nämnas att det finns en referensgrupp kopplad till projektet som bland annat består av aktörer som företräder äldre personer, näringsliv och offentlig sektor.

Den här bloggen, OUT-FIT bloggen, är också ett sätt att dela med sig av kunskap till samhället. Ett annat exempel är samverkan med finansiären Familjen Kamprads stiftelse som har önskat att följa ett projekt under genomförandet, därav att bloggen har kommit till. Ett annat exempel är populärvetenskapliga artiklar och nyhetsinslag om projektet. Besök gärna OUT-FIT projektets hemsida och ta del av populärvetenskapliga artiklar och nyhetsinslag (se länk nedan). 


Gästskribent:

Hur vill jag själv bo när jag blir gammal? Den frågan har följt mig sedan jag som artonåring jobbade extra på ett äldreboende och förfärades över hur människor i livets senare skede vistades i en miljö som ingav allt annat än en känsla av hem och trivsel. Dagarna kretsade kring matlagning, hygienbestyr, medicinhantering och förflyttningar i oändligt långa korridorer. Att ta med sig de äldre ut var en lyx som inträffade högst sällan och endast då de ålagda arbetsuppgifterna slutförts och det fanns en stund över.

Jag som har fått förmånen att gästblogga denna gång heter Susanna Nordin och arbetar som lektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna. Mitt forskningsintresse rör den fysiska miljön och dess inverkan på äldre personers hälsa och välbefinnande. En av mina studier visade att tillgång till utemiljö saknades helt vid flera av de äldreboenden som ingick. Utifrån dagens kunskap om naturens och utevistelsens positiva hälsoeffekter är därför OUT-FIT projektet högaktuellt och ett led i att öka äldre personers möjlighet till hälsa och välbefinnande. För mig som sjuksköterska, forskare och undervisande lärare är det roligt, givande och inspirerande att följa detta viktiga projekt i egenskap av expertroll i projektets referensgrupp.Om projektet:
Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering

Projektet handlar om att öka kunskapen om kvaliteter i den fysiska utemiljön som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. Projektet förväntas generera ny kunskap om i vilken utsträckning äldre personer som bor på särskilda boenden har till gång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering. Projektet kommer även resultera i en evidensbaserad riktlinje som fokuserar på betydelsefulla aspekter kring kvaliteter i fysisk miljö vid särskilda boenden. En arbetsmetod kommer också att utvecklas kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering av särskilda boenden.

Länk till projektets webbplats:
https://www.gu.se/forskning/out-fit

Kontaktpersoner
Helle Wijk
Professor/sjuksköterska
helle.wijk@fhs.gu.se

Madeleine Liljegren
Doktorand
madeleine.liljegren@gu.se