Hälsofrämjande utemiljö vid särskilda boenden för äldre

Att vara eller inte vara, det är frågan. I det här sammanhanget handlar frågan mer precist om att vara utomhus eller inte, som äldre person som bor på ett särskilt boende.

Välkommen till forskarbloggen för forskningsprojektet med den fullständiga titeln: Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering. Upprinnelsen till bloggen är att en av finansiärerna, Familjen Kamprads stiftelse, gärna vill följa projektet under tiden som det genomförs och ett bra sätt att tillmötesgå önskemålet anses vara i just bloggformat. Projektet startade upp under sommaren 2021 och under de månader som projektet varit igång har det fått stor uppmärksamhet från allmänheten, därav av att vi tror att det finns flera som också är intresserad av att följa projektet fram till 2025, när det planeras vara genomfört.

Projektets fokus är angeläget då det i Sverige i nuläget saknas nationell kunskap om i vilken utsträckning äldre personer som bor på särskilda boenden har tillgång till utemiljö, trots forskning som pekar på naturkontakten och utevistelsens betydelse. Det saknas också kunskap om vad de äldre har för behov och önskemål i kontakten med den fysiska utemiljön, likaså om vilka behov och önskemål personal har för att kunna erbjuda vård, omsorg och rehabilitering utomhus. Därtill saknas det en riktlinje och en arbetsmetod för hur man kan arbeta strategiskt med planering av utemiljöer i samband med nyproduktion eller renovering för att säkerställa hälsofrämjande kvaliteter. 

Kort beskrivning av projektet: Projektet handlar om att öka kunskapen om kvaliteter i den fysiska utemiljön som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. Projektet förväntas generera ny kunskap om i vilken utsträckning äldre som bor inom boendeformen har tillgång till utemiljö och vad de/personal har för behov och önskemål i kontakten med den. Projektet kommer även resultera i en evidensbaserad riktlinje som fokuserar på betydelsefulla aspekter kring kvaliteter i fysisk miljö vid särskilda boenden. En arbetsmetod kommer också att utvecklas kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering. Målet med projektet är att äldre personer som bor på särskilda boenden ska få förbättrad livskvalitet genom ökad tillgång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering.

Blogginläggen planeras komma med ett intervall av varannan månad. Varje blogginlägg kommer innehålla en uppdatering om hur projektet framskrider samt en text från en gästskribent, exempelvis representanter från forskargruppen, behovsägarna eller de aktörer som finns med i referensgruppen (se figur över projektdeltagare).

Gästskribent:
Madeleine Liljegren

”Jag är doktorand i projektet och intresserad av hur utemiljöers utformning och innehåll kan underlätta för utevistelse för äldre personer. Många år har jag arbetat som fysioterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård, främst på särskilda boenden. Det är ur dessa sammanhang jag började reflektera över varför jag så sällan såg de äldre utomhus, att ställa i relation till den egna erfarenheten av att det gör mig gott att vara utomhus samt forskning om hälsofrämjande effekter av utevistelse och naturkontakt. Via masterutbildningen Outdoor environments for health and well-being (SLU, Alnarp) och examensarbetet Utemiljö som vårdmiljö, växte nyfikenheten än mer att undersöka äldre personers tillgång till utemiljöer, deras behov och önskemål i kontakten med dem samt hur man långsiktigt kan förbättra kvaliteten av dem. Mot denna bakgrund är det med glädje jag ser fram emot att få genomföra det här forskningsprojektet!


Om projektet:
Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering

Projektet handlar om att öka kunskapen om kvaliteter i den fysiska utemiljön som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. Projektet förväntas generera ny kunskap om i vilken utsträckning äldre personer som bor på särskilda boenden har till gång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering. Projektet kommer även resultera i en evidensbaserad riktlinje som fokuserar på betydelsefulla aspekter kring kvaliteter i fysisk miljö vid särskilda boenden. En arbetsmetod kommer också att utvecklas kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering av särskilda boenden.

Länk till projektets webbplats:
https://www.gu.se/forskning/out-fit

Kontaktpersoner
Helle Wijk
Professor/sjuksköterska
helle.wijk@fhs.gu.se

Madeleine Liljegren
Doktorand
madeleine.liljegren@gu.se