Ansök

FORSKNING/UTBILDNING

Familjen Kamprads stiftelse utlyser härmed anslag till forskning/utbildning:

  • Hållbara produkt- och processkedjor
  • Förbättrad livskvalitet för äldre

Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.
Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Sista ansökningsdag är den 15 november 2017 klockan 16.00

Hållbara produkt- och processkedjor
Stiftelsen stödjer projekt som bidrar till en förbättring av produkters och processers samlade bidrag till samhällets hållbarhet. Det handlar om hur olika aktörer, tekniska lösningar i processer/produkter kan samverka med syfte att bibehålla eller öka kundnyttan och samtidigt minska naturresurs- material- och energianvändningen. Projekten kan vara specifikt disciplinära, interdisciplinära eller transdisciplinära och omfatta såväl offentliga som privata aktörer.

Förbättrad livskvalitet för äldre
Stiftelsen stödjer projekt som bidrar till en förbättrad livskvalitet inom områden som äldres fysiska hälsa, psykiska välbefinnande, villkor för social gemenskap och förutsättningar för en meningsfull vardag.


Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anslag till universitet, högskolor, regioner/landsting och forskningsinstitut. Stiftelsen ser gärna projekt i samverkan med offentlig sektor/näringsliv. Projekten, som kan inbegripa ett brett spektrum av discipliner, ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. De projekt som stiftelsen finansierar ska ha ett särskilt fokus på genomförandet av forskningsresultat så att resultat snarast kan komma ”de många människorna” till del.

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningssystem (FundPro).

Ansök här

Se 2017 års beviljade projekt: http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2017/


HJÄLPVERKSAMHET BLAND BEHÖVANDE ÄLDRE
Inga utlysningar under 2017

Stiftelsen gör skillnad för behövande äldre genom att lämna bidrag till ideella föreningar, kommuner och organisationer. Stiftelsen lämnar inga bidrag till privatpersoner.

Ansökningar kan inte skickas in löpande under året utan enbart under öppna utlysningar. 2017 har vi inga öppna utlysningar utan stödjer stiftelsens egna initiativ för en förbättrad livskvalitet för behövande äldre.

Beviljade projekt: http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2016/