Ansök

FORSKNING OCH UTBILDNING

Stiftelsen utlyser härmed anslag till forskning och utbildning:

  • Effektivisering av hälso- och sjukvården
  • Integration av nyanlända

Sista ansökningsdag är den 14 november 2016 kl. 16.00

Ansök här

Anslag kan ges till universitet, högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet. Resultat ska komma de många människorna till del och vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningssystem (FundPro). Här hittar du exempel på ansökningsblankett.

Effektivisering av hälso- och sjukvården
Kunskapsuppbyggnad genom forskning och utbildning inom medicin avser att främja effektivisering av hälso- och sjukvården. Vårdens effektivitet avgörs i mötet mellan patienten och vården. Av projektet ska tydligt framgå hur olika huvudmän (landsting/regioner/kommuner/ privata aktörer) samverkar med lärosäten för att möta krav på ökad kvalitet och en god användning av samhällets resurser. Detta kan innefatta nya och förbättrade system och interaktioner för diagnostik, egenvård, stöd till brukare och anhöriga, förkortad tid från diagnos till behandling, förkortade vårdtider samt uppföljning och utvärdering. I projektet ska beskrivas hur hälso- och sjukvårdens resurser ska integreras med primärkommunal vård och omsorg. Stiftelsen prioriterar projekt där patienter och anhöriga aktivt medverkar.

Integration av nyanlända
Kunskapsuppbyggnad genom forskning och utbildning inom entreprenörskap avser att främja integration av nyanlända. Sverige står inför utmaningen att på ett effektivt sätt integrera nyanlända i det svenska samhället, både på individnivå för att underlätta deras inträde i ett nytt sammanhang och för att ge dem optimala förutsättningar att bidra till ekonomi och samhällsliv på lokal, regional och nationell nivå. Det kan innefatta såväl ekonomisk, social som språklig integration där nyanländas drivkrafter tas till vara. Av ansökan ska tydligt framgå de specifika forskningsutmaningar som ska belysas och vilka nya kunskaper som kan genereras.  Stiftelsen prioriterar projekt där samverkan sker mellan lärosäten och olika samhällsaktörer.


Stiftelsen kan lämna anslag till kunskapsuppbyggnad genom utbildning och forskning inom områden som medicin och hälsa, samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknikvetenskap/design. Stiftelsen ser gärna projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och offentlig sektor.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.


På stiftelsens hemsida publiceras öppna utlysningar. Stiftelsen har ingen möjlighet att behandla ansökningar som skickas in löpande under året.