Ansök

FORSKNING/UTBILDNING
Årets utlysning av anslag till universitet/högskolor/forskningsinstitut är öppen:
15 september 2017 – 15 november 2017

  • En bättre miljö genom hållbara produkt- och processkedjor
  • Förbättrad livskvalitet för äldre

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet. Årets beviljade projekt: http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2017/

En bättre miljö genom hållbara produkt- och processkedjor
Stiftelsen stödjer projekt som bidrar till en förbättring av produkters och processers samlade bidrag till samhällets hållbarhet. Det handlar om hur olika aktörer, tekniska lösningar i processer/produkter kan samverka med syfte att bibehålla eller öka kundnyttan och samtidigt minska naturresurs- material- och energianvändningen. Projekten kan vara specifikt disciplinära, interdisciplinära eller transdisciplinära och omfatta såväl offentliga som privata aktörer.

Förbättrad livskvalitet för äldre
Stiftelsen stödjer projekt som bidrar till en förbättrad livskvalitet inom områden som äldres fysiska hälsa, psykiska välbefinnande, villkor för social gemenskap och förutsättningar för en meningsfull vardag.


Villkor publiceras i sin helhet när utlysningen öppnar. Här hittar du tidigare års ansökningsblankett
Ansökningar tas emot via stiftelsens elektroniska ansökningssystem (FundPro) som är öppet under utlysningsperioden.

Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anslag till universitet, högskolor och forskningsinstitut. Stiftelsen ser gärna projekt i samverkan med offentlig sektor/näringsliv. Särskilt fokus riktas på genomförandet så att resultat kommer de många människorna till del. Resultat ska vara av hög vetenskaplig kvalitet.

HJÄLPVERKSAMHET BLAND BEHÖVANDE ÄLDRE
Stiftelsen planerar inga utlysningar under 2017

Stiftelsen har valt att göra skillnad för behövande äldre genom att lämna bidrag till ideella föreningar, kommuner och organisationer. Ansökningar kan inte skickas in löpande under året utan endast vid öppna utlysningar. Stiftelsen lämnar inga bidrag till privatpersoner.
Beviljade projekt 2016: http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2016/