Tillsammans vid livets slut – utbildning i palliativ vård

Att göra den sista tiden så bra som möjligt

Slider image
Slider image
Slider image

En möjlighet att förbättra viktiga områden som symptomlindring, värdig vård, existens och döende

När vi ska sluta våra liv kommer många av oss att ha behov av vård, stöd och gemenskap med familj och vänner. Vi vill få hjälp med att lindra olika symptom som till exempel oro, rädsla, smärta, aptitlöshet och sömnsvårigheter. Döendet kan ses som en process, som ser olika ut för olika människor. För en del är det en mycket kort tid och för en del är det en mer långdragen process.

Människor har i alla tider vårdat döende medmänniskor. Denna vård kallar vi palliativ vård. Palliativ betyder lindrande och målet med palliativ vård är att se till att den sista tiden i livet blir så bra som möjligt. Den palliativa vården omfattar inte enbart vård i livets slutskede utan har ett vidgat tidsspann; en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen kan vara lång och kan omfatta olika livsförlängande behandlingar för att främja en hög livskvalitet för patienten och dennes närstående. Den senare fasen kan ofta vara kort och omfattar lindrande behandling.

Att känna välbefinnande i livets slutskede är för många att bli sedd och lyssnad på, respekterad och tagen på allvar. Välbefinnandet stärks av att få samtala om sin situation, att få vara delaktig i sin egen vård, kunna behålla meningsfulla relationer, få hjälp med att lindra smärta och att leva ett så normalt liv så länge som möjligt, med vanor och rutiner.
De allra flesta döende personer vill vara kvar i det egna hemmet så länge det är möjligt, även när det krävs professionell vård. Det medför att de närstående blir involverade praktiskt på ett eller annat sätt. Att utforma en god vård till döende som saknar familj, släkt, vänner eller grannar är en stor utmaning för samhället.

För att kunna skapa bästa möjliga palliativa vård visar erfarenheter att även de döende och deras närstående har kunskaper som är viktiga resurser. Om dessa kunskaper används på lämpligt sätt kan vården på bästa sätt anpassa till varje enskild individ och familj.

Möjlighet att få lyssna på andras idéer, få handgripliga tips för att förbättre de viktiga områden som symtomlindring, närstående, värdig vård, existens och döende som vi arbetar med.

Sjuksköterskor och läkare vid tematräff på onkologens öppenmottagning vid Växjö lasarett

Det är viktigt att stärka patienters och närståendes delaktighet och inflytande över sin egen vård och öka kunskapen om palliativ vård hos personal. Detta sker bäst genom samarbete mellan patienter, närstående, personal och forskare. Patienter och deras närstående, Linnéuniversitetet, Landstinget och kommunerna i Kronobergs län arbetar därför tillsammans för att utveckla den palliativa vården. Samarbetet omfattar i huvudsak tre områden; utbildning, klinisk utveckling och forskning.

För att kunna garantera en god palliativ vård krävs en hög kompetens hos all personal. Stor vikt läggs på att utbilda all personal i Kronobergs län som vårdar döende patienter. Forskningen syftar till att utveckla vården från ett patient- och närståendeperspektiv med familjernas vardagliga liv i fokus.

Foto: Black.se, Linnéuniversitetet, Shutterstock.