Läkemedelsanvändning och livskvalitet

Trygg och säker läkemedelsanvändning

Slider image
Slider image
Slider image

Genom delaktighet och kunskap om läkemedel för äldre människor ökar vi både trygghet och livskvalitet.

Allt fler äldre personer använder många läkemedel. Den ökande mängden läkemedel har oftast positiva effekter men kan även medföra problem. Till exempel passar inte vissa mediciner att ta tillsammans med andra. Läkemedlens effekt kan då helt utebli eller bli alldeles för kraftig. Äldre kan även drabbas av biverkningar av läkemedel som yrsel, trötthet och dåsighet men även biverkningar som kan leda till akut inläggning på sjukhus.

Ju bättre kvalitet en patient har i sin läkemedelsbehandling, desto bättre är livskvaliteten för patienten. Dessutom medför olämplig läkemedelsanvändning ökade kostnader både för patienten och för samhället.

Att använda läkemedel är för många patienter förknippat med osäkerhet och rädsla om hur läkemedlet ska fungera, om det verkligen är rätt behandling och om man själv har uppfattat ordinationen rätt. Osäkerheten ökar ju fler läkemedel man behandlas med. För att få läkemedelsbehandlingen att fungera krävs att patienten själv förstår varför läkemedlet ska tas, vet hur symtom och biverkningar ska tolkas, vet när kontakt med läkaren ska tas, och får alltihop att passa ihop med sin livssituation.

Många äldre har flera olika sjukdomar och kan behandlas av många olika vårdgivare. Detta ställer krav på kommunikation och samordning mellan vårdgivarna. Viktigt är till exempel att vårdpersonalen på de olika enheterna har tillgång till journalsystem som har aktuell information om patientens alla läkemedel. Men det är först i dialog med patienten som man vet säkert vilka läkemedel som verkligen används. För att läkemedelsbehandlingen ska fungera bra måste kommunikationen med patienten fortgå, så att patienten kan vara delaktig i sin behandling.

Bra med ökad kunskap om äldres läkemedel. Svårt för sjuka äldre att ställa frågor, snarare tackar man och tar emot. Många fel och missuppfattningar kan rättas till.

Deltagare i pilotstudien 2013

Inom projektet genomförs en studie av äldre patienter som genomgått hjärtinfarkt. Där prövas olika insatser under tiden efter utskrivning för att förbättra patientens läkemedelsanvändning. Basen i projektet är särskilda samtal med apotekare på hjärtmottagningen. Samtalen anpassas efter patientens behov och önskemål och tar ingående upp syfte och mål med läkemedelsbehandlingen och hur det fungerar för patienten.

I projektet får även äldre patienter och deras anhöriga gå en utbildning på internet om läkemedel och läkemedelsområdet i stort. Utbildningen handlar bland annat om nyttan med läkemedelsbehandling, förmånssystemet, utbyte på apotek, olämpliga kombinationer av läkemedel och biverkningar.

Projektet förväntas resultera i bättre läkemedelsanvändning och därigenom bättre livskvalitet för de äldre patienterna på så sätt att läkemedlen kan få sin avsedda effekt med så få biverkningar som möjligt. Patienter kan till exempel uppleva mindre trötthet och dåsighet och mindre falltendens. Detta förväntas också leda till färre akuta inläggningar på sjukhus och även färre besök inom primärvården. Projektet förväntas även leda till bättre kunskap om läkemedelsanvändning hos patient och anhöriga och därigenom färre läkemedelsbesvär. Kompetens hos vårdgivarna förväntas öka och därigenom fås större lyhördhet för patientens potentiella läkemedelsbesvär. Ökad kunskap hos patienter och anhöriga om läkemedel och läkemedelsområdet förväntas även leda till att patient och anhörig känner sig tryggare inför att ställa frågor om läkemedel och vet vart de kan vända sig om de har frågor inom området.

Foto: Black.se, Linnéuniversitetet, Shutterstock, Canstockphoto.