Beviljade anslag

Beviljade anslag

Välj kategori eller årtal

Beviljade anslag 2017

MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland, utbildningsstipendier

Ann Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet (Ekonomihögskolan), 2 000 000 kronor, ref. nr. 20172007
Forskning, 2017

Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet (2015-2019), 5 000 000 kronor, ref. nr. 20172006

Anslaget omfattar fem miljoner kronor årligen och används för att få fler ungdomar att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram prioriteras.

Läs mer

Forskning, 2017

Centrum för ledarskap i Småland

Magnus Forslund och Kerstin Årmann, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20172005

Ett projekt vid Linnéuniversitetet i samverkan med Jönköping University (Tekniska högskolan och Jönköping International Business School), Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Regionförbundet i Kalmar län.

Läs mer

Forskning, 2017

Personcentrerad behandling av högt blodtryck

Patrik Midlöv, Lunds universitet, 10 000 000 kronor, ref. nr. 20170102

Projektet genomförs av Lunds universitet i samarbete med Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Primärvården i Region Skåne, Västra Götaland och Östergötland, Patientorganisation Riksförbundet, HjärtLung 21st Century Mobile AB, Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Forum Sydost och Gothia Forum

Läs mer

Forskning, 2017

Smarta elnät - en forskningsöversikt

Johnn Andersson, Helena Lindquist och Sverker Molander (Relogos), Chalmers tekniska högskola, 280 000 kronor, ref. nr. 20172009

Rapporten är beställd och finansierad av Familjen Kamprads stiftelse

Ladda ner rapporten ”smarta elnät – en översikt av svensk forskning med potential att accelerera utvecklingen av effektiva och hållbara system”, bilaga 1 ”samlad projektkartläggning” och bilaga 2 ”pågående och relevanta projekt”.

Forskning, 2017

Så ett frö - restaurering av regnskog på Borneo

Ulrik Ilstedt, Sveriges lantbruksuniversitet, 1 400 000 kronor, ref. nr. 20172001
Forskning, 2017

Palliativt utvecklingscentrum Skåne

Carl Johan Fürst, Region Skåne, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20172003
Forskning, 2017

Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet Kronoberg

Eva Benzein, Linnéuniversitetet, 6 300 000 kronor kronor, ref. nr. 201702002
Forskning, 2017

Sjukhusstudien NEXit (nikotin-exit): sms-baserat stöd för att sluta röka inför operation

Preben Bendtsen, Linköpings universitet, 2 400 000 kronor, ref. nr. 20170008
Forskning, 2017

Tillväxt och trygghet - integration genom odling

Sammar Khalil, Sveriges lantbruksuniversitet, 1 700 000 kronor, ref. nr. 20170132

Projektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp i samverkan med Malmö högskola, Hushållningssällskapet, Xenofilia AB och Arbetsförmedlingen.

Forskning, 2017

Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala lärcentra

Per-Åke Rosvall, Umeå universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20170059
Forskning, 2017

Effektivare väg till arbete för läkare med examen från land utanför EU/EES

Terese Stenfors-Hayes, Karolinska Institutet, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20170068

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samarbete med Göteborgs universitet.

Forskning, 2017

Characteristics, Conditions and Scope of Entrepreneurship among Newcomers

Hans Landström, Lunds universitetet, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20170266

Projektet genomförs av Lunds universitet i samarbete med Institute for Innovation Management Johannes Kepler Universität, Linz, Arbetsförmedlingen, Fores och Region Skåne.

Forskning, 2017

Integration of immigrants: the role of self-employment and entrepreneurship

Spencer Bastani, Linnéuniversitetet, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20170116

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med ALMI Företagspartner Kronoberg.
Läs mer

Forskning, 2017

Vänta barn på arabiska och svenska! Effektiv och integrerande design för interaktiv mödrahälsovård

Gunilla Byrman, Linnéuniversitetet, 2 200 000 kronor, ref. nr. 20170074

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Läs mer

Forskning, 2017

Multikulturell marknadsföring och social integration

Sofia Ulver, Lunds universitet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20170327
Forskning, 2017

Ömsesidiga ekonomiska och rättsliga förutsättningar för lyckad integration

Mats Tjernberg, Lunds universitet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20170061
Forskning, 2017

Föräldrastöd till somaliska föräldrar – långtidseffekter på hälsa, självtillit och integration

Marie Klingberg-Allvin, Högskolan Dalarna, 2 400 000 kronor, ref. nr. 20170069

Projektet genomförs av Högskolan Dalarna i samverkan med bland annat socialtjänst, intresseorganisationen Umis samt landstingets vårdcentraler.

Forskning, 2017

Advancing, failing or disappearing after immigration: assimilation and adaption through entreprenurship?

Sara Thorgren, Luleå tekniska universitet, 3 600 000 kronor, ref. nr. 20170045
Forskning, 2017

Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening - ett alternativ för effektivisering av vårdprocessen och ökad deltagandefrekvens

Mats G Karlsson, Region Örebro län, 5 500 000 kronor, ref. nr. 20170237

Projektet genomförs av Universitetssjukhuset (Region Örebro län) i samarbete med Örebro universitet, Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland, Landstinget i Västmanland, regionalt biobankscentrum och Karolinska Institutet.
Läs mer

Forskning, 2017

Etniska och sociala skillnader i bröstcancer: behandling och överlevnad i en historisk kohort

Tahereh Moradi, Karolinska Institutet, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20170261

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med Karolinska sjukhuset, Stockholms län landsting och RCC (regionala cancercentrum).

Forskning, 2017

Teknik för avancerad patientnära diagnostik i virtuella hälsorum

Klas Hjort, Uppsala universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20170169

Projektet genomförs av Uppsala universitet i samverkan med Västerbottens läns landsting, Storumans kommun, Umeå universitet och Nordic Health Innovation AB.
Läs mer

Forskning, 2017

E-behandling vid urininkontinens hos kvinnor, män, äldre och sköra äldre

Eva Samuelsson, Umeå universitet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20170202

Projektet genomförs av Umeå universitet i samarbete med Lunds universitet, Örebro universitet, Region Jämtland Härjedalen, Skånes sjukvård och patientföreningar.
Läs mer

Forskning, 2017

En frisk skolstart, plus för barn och föräldrar i resurssvaga områden: samverkan mellan elevhälsa och primärvård för att förebygga fetma och diabetes

Liselotte Schäfer Elinder, Karolinska Institutet, 2 800 000 kronor, ref. nr. 20170238

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (Stockholms läns landsting), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting.
Läs mer

Forskning, 2017

Södertäljebron - samskapande för förbättring av vården vid barnafödande för kvinnor som inte pratar svenska

Helena Lindgren, Karolinska Institutet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20170140

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med Södertälje sjukhus och patientorganisationer.

Forskning, 2017

Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor

Ingela Bäckström, Mittuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20170084

Projektet genomförs av Mittuniversitetet i samverkan med Landstinget Västernorrland, region Jämtland-Härjedalen samt patientföreningar.
Läs mer

Forskning, 2017

Är vård med ett geriatriskt sjukhusanslutet team bättre än vanlig vård?

Anne Ekdahl, Lunds universitet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20170077

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med offentlig/privat primärvård, företrädare för bland annat sjukhusets akutmottagning, ambulans och klinik för internmedicin, läkarspecialistföreningar (internmedicin, primärvård och geriatrik) samt lokala pensionärsföreningar.

Läs mer

Forskning, 2017

Hur kan e-hälsa bidra till ökad effektivitet genom förändrad interaktion mellan vårdgivare och patienter

Ulrica von Thiele Schwarz, Karolinska Institutet, 4 400 000 kronor, ref. nr. 20170012

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sabbatsbergs sjukhus, patientorganisationer och Hälsans Nya Verktyg.

Forskning, 2017

Symtomskattning vid misstänkt infektion hos äldre: validering och utvärdering av early detection scale of infection

Märta Sund Levander, Linköpings universitet, 650 000 kronor, ref. nr. 20170006

Projektet genomförs av Linköpings universitet i samverkan med Linköpings kommun, Region Östergötland och Universitetssjukhuset Linköping.

Forskning, 2017

Akut omhändertagande, rehabilitering och prognos efter en hjärtinfarkt

Joakim Alfredsson, Region Östergötland, Kardiologiska kliniken, 2 200 000 kronor, ref. nr. 20170258
Forskning, 2017

Utveckling och utvärdering av strukturerad uppföljning under första året efter stroke

Hélène Pessah-Rasmussen, Lunds universitet, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20170290

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med Skånes universitetssjukhus, primärvården Skåne, Centrum för Primärvårds-forskning, Malmö Stad, Eslövs kommun samt strokeföreningen i Malmö.

Forskning, 2017

Behandling av kroniska sår med ny teknik

Johan Junker, Region Östergötland, 5 200 000 kronor, ref. nr. 20170287

Projektet genomförs av Katastrofmedicinskt Centrum (Region Östergötland) i samverkan med Linköping Hand- och Plastikkirurgiska Kliniken, Linköpings Universitetssjukhus Hudkliniken och Infektionsmedicin, Harvard Medical School och Linköping universitet.
Läs mer

Forskning, 2017