Design för cirkulär konsumtion

I projektet utforskas hur företag med hjälp av fem designverktyg kan stödjas att designa produkter och tjänster som är anpassade för cirkulär konsumtion.

Även om frågor om hållbarhet aldrig varit mer aktuella än nu väljer fortfarande förhållandevis få människor att hyra, köpa och sälja second hand eller äga kollektivt. En av anledningarna är många produkter fortfarande utformas primärt för att köpas, användas och sedan slängas. Det är ofta för krångligt att konsumera cirkulärt.

Men när människors konsumtionsprocesser tas som utgångspunkt kan nya designmöjligheter identifieras för att förlänga produktens livslängd, öka återanvändning och minska resursgenomströmningen. Om det cirkulera användandet ska öka behövs alltså produkter och tjänster som är designade för just detta, vilket i sin tur innebär att företagen behöver stöd i sin designprocess.

På Chalmers tekniska högskola har forskarna Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors utvecklat fem unika designverktyg som nu håller på att testas. De har också tagit fram fyra designstrategier som kan användas för att skapa cirkulära lösningar.

  • Design för användning under längre tid
  • Design för flera användningscykler
  • Design för överlämning mellan användare
  • Design för matchning av cirkulärt utbud och efterfrågan

Om en produkt ska kunna användas länge måste den vara utformad både för att hålla och vara attraktiv under hela sin livslängd. Ska den även fungera för flera efter varandra följande användare behöver den också vara utformad för att möta olika människors behov. Design för överlämning mellan användare kan exempelvis innebära olika typer av tjänster som underlättar för användarna att cirkulera produkter sinsemellan. Producenten kan också skapa möjligheter för användare att få kontakt med varandra samt utbyta information och kunskap, vilket gör att oanvända produkter lättare kan komma till nytta hos en annan användare.

The Use2Use Design Toolkit inkluderar fem designverktyg som stödjer olika delar av designprocessen. De kan hjälpa företag att förstå konsumenters behov och krav, att generera idéer för cirkulära produkter och tjänster, samt utvärdera koncept för cirkulära erbjudanden.

Intresset för designverktygen har varit stort och en gratisversion finns tillgänglig på webben. Forskarna arbetar dels med projektets partnerföretag för att utvärdera och implementera verktygen, dels med att sprida kunskap om verktyget till andra intresserade aktörer. I utbildningen ”Circular Economy” vid Chalmers tekniska högskola är verktygen en del av undervisningen.

Mycket forskning syftar till att ta fram nya metoder och verktyg stannar av efter utvecklingsfasen och nyttiggörs inte. Vi undersöker nu hur verktygen bäst kan komma företagen till nytta, och vad som krävs för att tillgängliggöra dem för fler. Det är därför tacksamt att få göra den här typen av projekt

Oskar Rexfelt, forskare

Projektet ”Design för cirkulär konsumtion” drivs av Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors vid Chalmers tekniska högskola.

Foto:

Aaron Burde (Unsplash), Johannes Plenio (Unsplash), Asaf UalImd (Unsplash), Mikaela Shannon (Unsplash), Samara Doole (Unsplash), Ivana Cajina