Höstens utlysning av anslag

Stiftelsen kommer att utlysa anslag till forskning och utbildning hösten 2015.

  • Miljö – hållbara produktkedjor
  • Entreprenörskap – utveckling av en levande landsbygd

Utlysningen öppnar i mitten av september och stänger i mitten av november. Villkor och ansökningsblanketter kommer att finnas på Stiftelsens hemsida under ansökningsperioden.

Utlysning av anslag inom området miljö – hållbara produktkedjor

Kunskapsuppbyggnad inom miljöområdet för ökad hållbarhet skall bidra till en förståelse för, eller direkt förbättring av, hur olika aktörer, tekniska lösningar och informationsflöden kan samverka i en eller flera produktkedjor/verksamheter med syfte att bibehålla eller öka kundnyttan och samtidigt minska naturresurs-, material- och energianvändningen.

Projekten kan vara mer eller mindre specifikt disciplinära, interdisciplinära (fördjupad samverkan mellan forskningsdiscipliner), eller transdisciplinära (involverar också forskningens avnämare) och beröra eller involvera såväl privata som offentliga och ideella aktörer.

Projekt som är transformativa till sin natur och tydligt visar hur resultaten kan genomföras i praktiken kommer att prioriteras.

Utlysning av anslag inom området entreprenörskap – utveckling av en levande landsbygd

Kunskapsuppbyggnad inom entreprenörskap skall bidra till utveckling av en levande landsbygd. Projekten kan inbegripa ett brett spektra av discipliner. Projekt som tydligt visar hur resultaten kan genomföras i praktiken kommer att prioriteras.


Stiftelsen lämnar anslag till kunskapsuppbyggnad genom utbildning och forskning inom discipliner/ämnesområden som medicin och hälsa, samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknikvetenskap och design. Anslag kan ges till universitet, forskningsinstitut och högskolor som förvaltande huvudman. Stiftelsen ser gärna projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet. Resultat ska komma de många människorna till del och vara av hög vetenskaplig kvalitet.