Beviljade forskningsanslag 2018

Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut 114 miljoner kronor till
Förbättrad livskvalitet för äldre
och Bättre miljö genom hållbara produkt- och processkedjor. Anslagen går till universitet, högskolor och landsting som i samverkan med andra aktörer bidrar till kunskapsuppbyggnad i samhället.

Stiftelsen stödjer projekt som är av hög vetenskaplig kvalitet och som kännetecknas av att resultatet på ett tydligt sätt kommer ”de många människorna till del”.

Se beviljade forskninganslag 2018